Meghívó a Szent Gellért Óvoda Egyesület közgyűlésére

Meghívó a Szent Gellért Óvoda Egyesület közgyűlésére


a Szent Gellért Óvoda Egyesület
(székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 20)
közgyűlésére
Időpont: 2020. május 18. (hétfő) 18 óra
Helyszín: 1113 Budapest, Ibrahim u. 20. - Online találkozó a https://us02web.zoom.us/j/88998955710
webcímre kattintva
 
Napirendi pontok:
1./ Az elnökség beszámolója a 2019-es évről, annak elfogadása (2. sz. melléklet)
2./ Új egyesületi tagok felvétele
3./ Szent Gellért Óvoda Alapító Okirat módosításának elfogadása (1. sz. melléklet)
4./ Egyéb témák
Tájékoztatjuk az egyesület tagjait, hogy a közgyűlést az Elnökség hívja össze az egyesület fenntartásában működő óvoda honlapján közzétett hirdetmény útján az Alapszabály III. rész 5. pont 7a./ alpontja alapján. A tag írásbeli kérésére és az elektronikus, illetve postai címe írásbeli közlése esetében az Elnökség a meghívót elektronikus, illetve postai úton is továbbítja részére.
A közgyűlést a Kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet „a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről” lehetőségével élve online tartjuk a https://us02web.zoom.us/j/88998955710 -ra kattintva elérhető helyen. Amennyiben technikai okok miatt nem tud valamelyik tag csatlakozni, akkor hívja a +36 70 338 9060-as telefonszámon Semsei Rudolfot, vagy a +36 20 930 3423-as számon Nagy Balázst.
Tájékoztatjuk az egyesület tagjait, hogy a közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok 50%-a + 1 fő jelen van a Közgyűlésen.
A határozatképesség hiánya miatt ismételten összehívott Közgyűlésre az eredeti napirendben felvetett kérdésekben, változatlan helyszínen (1113 Budapest, Ibrahim u. 20. - Online találkozó a https://us02web.zoom.us/j/88998955710 webcímre kattintva) kerül sor, amelynek időpontja: 2020. május 21. (csütörtök) 18:00 óra.
A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.
Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2020. május 2.                                                                                                                   Semsei Rudolf elnök sk1.sz. melléklet
Alapító okirat
 
A Szent Gellért Óvoda jelen Alapító Okirata az első, eredeti Alapító Okirattal (kelte 1991. 03. 13.), és a későbbi módosításokkal (melyek időpontjai: 2002. 09. 02.; 2004. 04. 13.; 2005. 02. 10.; 2012. 05. 23.; 2013. 05. 24.) egységes szerkezetbe foglaltan, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a nevelési — oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet rendelkezéseinek megfelelően a következő:
 
 1. Alapító és fenntartó neve: Szent Gellért Óvoda Egyesület
 2. Alapító és fenntartó székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim utca 20.
 3. A köznevelési intézmény (a továbbiakban intézmény) neve: Szent Gellért Óvoda
 4. Az intézmény típusa: Óvoda
 5. Az intézmény székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim utca 20.
 6. Az intézmény telephelye: Szent Gellért Óvoda
1113 Budapest, Aga utca 10.
 1. Intézmény tagintézménye: az intézmény nem rendelkezik tagintézménnyel
 2. OM azonosító: 034474
 3. Létesítés napja (alapító okirat kelte): 1991. március 13.
 4. Az intézmény oktatási munkarendje: nappali munkarend
 1. Felügyeleti szerv:
 1.  szakmai felügyelet: Oktatási Hivatal
 2. fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete:
Budapest Főváros Kormányhivatala
 1. Működési terület: Az intézmény körzethatárral nem rendelkezik, az ország egész területéről fogadhat gyermeket.
 2. Az intézménybe feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám:
Feladatellátási helyenként alapfeladat, szakfeladat szerint:
  Alapfeladat Szakfeladat Maximális létszám
Székhely: 75 fő 6 fő 75 fő
Telephely: 56 fő 4 fő 56 fő
Mindösszesen: 131 fő 10 fő 131 fő
 
 
 
 1. Az intézmény feladata a következők szerint:
 1. alapfeladata:
TEÁOR 8510 Iskolai előkészítő oktatás
 • 85101 Óvodai nevelés
 • 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása:
 • érzékszervi fogyatékos- hallássárült gyermek
 • beszédfogyatékos gyermek
 • a fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozás zavarral) küzdő gyermek
 
 1. kiegészítő tevékenysége:
 • 5629 12 Óvodai intézményi étkeztetés
 • 562917 Munkahelyi étkeztetés
 • 8905 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység támogatása
 • 5629 Egyéb vendéglátás
 1. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy
 2. Az intézmény ellátását szolgáló vagyon:
 1. Az ingatlanok, amikben az óvoda üzemel, bérlemények. A székhely határozatlan idejű szerződéssel, a telephely határozott idejű bérleti szerződéssel (2032. 08.31-ig) rendelkezik.
 2. Az ingó vagyont (a gyermekek ellátásához, neveléséhez és fejlesztéséhez vásárolt ingóságok: bútorok, játékok, könyvek, hangszerek, eszközök, felszerelések, műszaki berendezések stb.) a fenntartó biztosítja.
 3. Eszmei vagyonát képezi a nevelői által kialakított és megfogalmazott „Szent Gellért Óvoda Pedagógiai Programja”, valamint az óvoda történetét és szellemiségét bemutató két évkönyv is.
 1. Rendelkezés az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon felett:
Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetésben meghatározott előirányzatokkal teljes jogkörrel rendelkezhet. A végrehajtásáért az intézmény vezetője felel. A vagyonnal való rendelkezéshez a fenntartó előzetes írásbeli engedélye szükséges, amelyet a saját belső szabályai alapján köteles meghozni.
 
 
 1. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Az óvoda fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges tárgyi feltételeket — saját anyagi forrásai, az állami feladat ellátásáért kapott költségvetési támogatás, a XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodás alapján kapott támogatás, és egyéb támogatások segítségével — a fenntartó Szent Gellért Óvoda Egyesület biztosítja. Az óvoda a tulajdonában álló, kisebb értékű javaival szabadon rendelkezik.
 1. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Szent Gellért Óvoda Egyesület elnöke nevezi ki, az Oktatásért Felelős Miniszter egyetértésével.
 1. Az intézmény képviseletére jogosult személy:
Az intézmény mindenkori vezetője.
 1.   A módosítás elfogadása
A Szent Gellért Óvoda Egyesület, mint a Szent Gellért Óvoda fenntartója, az Alapító Okiratot az elnökség közgyűlésén a 10/2020-as számú határozatában módosította.
 1.  Jelen Alapító Okirat 2020. szeptember 1-től érvényes, ezzel egyidejűleg az előző hatályát veszti.
 
………………………….
Semsei Rudolf
A fenntartó képviselője
Kelt: Budapest, 2020. 04. 06.