Meghívó a Szent Gellért Óvoda Egyesület közgyűlésére

Meghívó a Szent Gellért Óvoda Egyesület közgyűlésére


Meghívó
a Szent Gellért Óvoda Egyesület közgyűlésére
Időpont: 2019. január 10. (csütörtök) 18 óra
Helyszín: 1113 Budapest, Ibrahim u. 20.
 
Napirendi pontok:
1./ Az elnökség beszámolója a 2018-as évről, annak elfogadása
2./ Új egyesületi tagok felvétele.
3./ Döntés a Fővárosi Törvényszék 13. Pk. 63.610/1990/10. számú végzésében foglaltakkal kapcsolatosan
4./ Döntés a 2014. március 15-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”), rendelkezéseivel összhangban történő továbbműködésről, annak megfelelő alapító okirat módosításról.  
5./ Az egyesület vezető tisztségviselőinek az új Ptk.-nak megfelelő tartalmú – a kizáró és összeférhetetlenségi okok hiányára is kiterjedő - elfogadó nyilatkozattétele.
Tájékoztatjuk az egyesület tagjait, hogy a közgyűlést az Elnökség hívja össze az egyesület fenntartásában működő óvoda honlapján közzétett hirdetmény útján az Alapszabály III. rész 5. pont 7a./ alpontja alapján. A tag írásbeli kérésére és az elektronikus, illetve postai címe írásbeli közlése esetében az Elnökség a meghívót elektronikus, illetve postai úton is továbbítja részére.
Tájékoztatjuk az egyesület tagjait, hogy a közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok 50%-a + 1 fő jelen van a Közgyűlésen.
A határozatképesség hiánya miatt ismételten összehívott Közgyűlésre az eredeti napirendben felvetett kérdésekben, változatlan helyszínen (1113 Budapest, Ibrahim u. 20.) kerül sor, amelynek időpontja: 2019. január 14. (hétfő) 18:00 óra.
A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.
Megjelenésére feltétlenül számítunk!
Budapest, 2018. december 19.                                                               Semsei Rudolf elnök sk